Stop guessing what′s working and start seeing it for yourself.
Login or register
Q&A
Question Center →

Wat zijn de proactieve manieren om uw site in te dienen voor backlinks?

Als je je afvraagt of linkbuilding nog steeds leeft of niet, geeft dit artikel je een duidelijk antwoord op deze vraag.

We kunnen met vertrouwen zeggen dat linkbuilding een grote invloed heeft op rankings en merkbevoegdheid. Inkomende links worden gebruikt door zoekmachines om te bepalen hoe relevant een webbron is voor de zoekwoorden waar het bij staat.


In werkelijkheid kan alleen onnatuurlijke linkbuilding als dood worden beschouwd. Google geeft veel om de kwaliteit van de inkomende links en detecteert alle spammyleg-bouwschema's. Onnatuurlijke links kunnen geen dagtaak zijn voor professionele webmasters, die verantwoordelijk zijn voor het genereren van organische websiteverkeer. Tegenwoordig is het aantal links niets. Na de laatste Google-update in 2012 moeten alle niet gelijk gecreëerde backlinks worden gedeïndexeerd.

Daarom zullen we in dit artikel alleen praten over de opbouw van organische koppelingen, wat nog steeds gunstig is in 2017. Kwaliteitscontent stimuleert de eindresultaten van de natuurlijke link. Al uw inspanningen worden beloond met een hogere rang op de pagina met zoekresultaten. Als u de constante organische verkeersstroom wilt krijgen, moet u een verscheidenheid aan verschillende onafhankelijke backlinks van hoge kwaliteit maken.

Om uw domeinautoriteit te verhogen, moet u koppelingen bouwen op hoge PR-webbronnen die zeer worden gewaardeerd door Google. In de regel lijkt het ingewikkeld om links op dergelijke webbronnen te maken als u een klein of nieuw bedrijf heeft. Het is echter nog steeds mogelijk en ik ga vertellen waarom. Volg de onderstaande tactieken voor het maken van links en u ziet een toename van het verkeer.

Hoe kunt u uw site indienen voor backlinks?

  • Wees een actieve gebruiker van Quora

Quora is een perfecte educatieve internetbron die is ontworpen om gebruikers te helpen hun problemen op te lossen. Het is een gratis en open voor een breed publiek platform dat voordelen biedt voor zowel gebruikers als webmasters. Alles wat u hoeft te doen, is zoeken naar trefwoorden gerelateerd aan uw marktniche. Als gevolg hiervan zult u honderdduizenden niet-gereageerde vragen vinden. Ga vervolgens terug naar de problemen waar u zich professioneel voelt en voeg een link toe als er een specifiek contactgedeelte op uw site is dat u kan helpen meer informatie over een onderwerp te bieden.

  • Wees behulpzaam op HARO

Een andere hoge PR-webbron waar u organische en kwalitatieve backlinks kunt bouwen, is HARO (help een verslaggever uit). Het is een platform waar journalisten terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Ze publiceren hun vragen en als u hen een relevant en nuttig antwoord kunt geven, krijgt u de gelegenheid om wat vrije pers te krijgen. Het schema om de juiste vragen te doorzoeken werkt hetzelfde als bij Quora. U moet een zoekopdracht uitvoeren op basis van uw gerichte zoektermen en alleen die vragen beantwoorden waarvoor u zich competent voelt. Als een journalist je antwoordkwaliteit vindt, publiceert hij deze op de nieuwswebsite of in een tijdschrift zoals Forbes, Search Engine Journal of Ondernemer. Als gevolg hiervan krijgt u kwaliteitskoppelsap en doelgerichte verkeersstroom. Natuurlijk krijg je niet veel links van deze nieuwsplatforms, maar het verbetert je linkprofiel zeker.

Nancy Clark
Thank you all for taking the time to read my article on link building! I hope you found it helpful. If you have any questions or want to share your thoughts, please feel free to comment below.
Mark Johnson
Great article, Nancy! Link building is essential for improving search engine rankings and organic traffic. Your guide will definitely help beginners understand the process better.
Lisa Smith
I've been struggling with link building techniques lately. Your guide came at the right time, Nancy. I'm excited to implement these strategies and see positive results!
Sarah Wilson
Nancy, your article provides a comprehensive overview of the importance of link building in SEO. The step-by-step guide is especially useful. Thanks for sharing!
Jason Brown
Hey Nancy, great work on the article! I loved how you emphasized the importance of building high-quality backlinks rather than focusing on quantity. Quality over quantity always wins!
Emily Thompson
Nancy, I appreciate your tips for finding relevant websites for backlink opportunities. It can be overwhelming to identify the right ones, but your guide simplifies the process.
Nancy Clark
Thank you all for your positive feedback and kind words! I'm glad you found the article helpful. Remember, the key is to focus on natural and high-quality backlinks that add value to your website. Keep up the good work!
Michael Davis
Nancy, your guide clarified many doubts I had about link building. I used to think all backlinks were the same, but your article opened my eyes to the importance of relevant and authoritative links. Thank you!
Jennifer White
Such a valuable article, Nancy! I've bookmarked it for reference. Implementation might take some time, but I'm excited to start building quality backlinks and improve my website's visibility.
Robert Johnson
Nancy, your guide provides practical insights into the world of link building. I liked your suggestion of guest posting as a way to build backlinks. It's an effective strategy if done right.
Nancy Clark
Thank you all for your kind words! It's great to see that the guide resonates with many of you. Remember, building backlinks is an ongoing process that requires patience and persistence. If you have any questions along the way, don't hesitate to ask.
Emma Wilson
Nancy, your article was very informative. The tips and strategies shared are practical and actionable. I'm excited to implement them and see how they impact my website's rankings. Thank you for sharing your expertise!
Daniel Thompson
Great article, Nancy! Your guide lays out a clear roadmap for effective link building. I appreciate the emphasis on building relationships and providing value. Keep up the great work!
Julia Rodriguez
I've always underestimated the importance of link building until I read your article, Nancy. It's eye-opening to see how it impacts search engine rankings. Your step-by-step guide is a treasure trove of knowledge.
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your kind comments and appreciation! It's rewarding to know that the guide has provided valuable insights and actionable strategies. Remember, consistency is key when it comes to link building. Stay motivated and keep building those quality backlinks!
Amy Williams
Nancy, your guide sheds light on some advanced link building tactics that I've been wanting to explore. I appreciate your recommendations and the clarity with which you explain each step. Thank you!
Tom Lewis
Truly comprehensive guide, Nancy! The concept of 'earned' backlinks was enlightening. It's great to see that Google values quality and relevance over manipulation. Keep up the fantastic work!
Sophia Johnson
Nancy, your guide is a game-changer! Link building can be daunting, but you've simplified the process and made it less overwhelming. Kudos for sharing your expertise and helping us navigate the SEO world.
Oliver Martin
Nancy, I can't thank you enough for your guide. I've struggled with link building for a while, but your step-by-step approach makes it seem much more manageable. Excited to put it into practice!
Nancy Clark
Thank you all for your kind words and encouragement! I truly appreciate your feedback. Remember, successful link building requires a multi-faceted approach, and it's important to adapt your strategies based on your specific niche and target audience. Keep up the great work!
William Johnson
Nancy, your guide is a goldmine of information. As someone new to SEO, I now have a better understanding of how link building plays a crucial role in website visibility. Thank you for sharing your expertise!
Grace Thompson
Nancy, your step-by-step guide is fantastic! The importance of link building often gets overlooked, but your article highlights its significance. Can't wait to implement the strategies you've shared!
Liam Davis
Great article, Nancy! Your guide is a comprehensive resource for anyone looking to improve their link building skills. Thank you for sharing your knowledge and expertise!
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your kind comments and support! It's gratifying to know that the guide has been valuable in your link building journey. Remember, natural and organic growth of backlinks is the way to go for long-term success. If you have any specific questions or need further guidance, let me know!
Ava Brown
Nancy, I appreciate how you've explained the pros and cons of different link building techniques in your guide. It helps me make informed decisions based on what suits my website best. Thanks for sharing your expertise!
Henry Wilson
Your guide is a breakthrough, Nancy! I've struggled with understanding the link building process, but your article breaks it down into manageable steps. I'm excited to put this newfound knowledge into practice!
Ella Davis
Nancy, your article was enlightening. I had a vague idea about link building, but your guide gave me a clear roadmap to follow. Thank you for sharing your expertise with us!
Samantha Wilson
Nancy, your guide is an actionable resource for anyone aiming to improve their website's visibility through link building. I appreciate the step-by-step approach and practical tips. Thank you!
Nancy Clark
Thank you all for your kind words and appreciation! It's wonderful to see the positive impact the guide is making. Remember, building a strong link profile takes time, but the effort is worth it. Stay motivated, keep learning, and adapt your strategies based on the ever-changing SEO landscape. If you need any further assistance, feel free to reach out!
Noah Thompson
Nancy, your guide is a treasure trove of link building wisdom. I gained valuable insights from your well-explained examples and case studies. Thanks for sharing your expertise with us!
Victoria Johnson
Nancy, I've struggled with link building for a while, but your guide has given me a fresh perspective. The step-by-step approach makes it seem much more approachable. Thank you for sharing your knowledge!
Matthew Davis
Great article, Nancy! The importance of link building cannot be overstated. Your guide provides valuable insights and practical tips. Excited to implement these strategies!
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your valuable feedback and appreciation! I'm delighted to hear that the guide has been insightful and valuable. Remember, building a strong backlink profile is an ongoing process. Stay consistent, adapt to changes, and continue learning to achieve long-term success. If you have any further questions, I'm here to help!
Samuel Thompson
Nancy, your guide goes beyond the basics of link building. The in-depth analysis and tips for overcoming challenges are exceptionally helpful. Thank you for sharing your expertise!
Chloe Lewis
Your guide is a treasure trove of link building strategies, Nancy! I particularly liked your emphasis on earning backlinks through content quality and relevance. Keep up the great work!
Ryan Davis
Nancy, your article is a comprehensive resource on link building. The guide provides practical steps and valuable tips that anyone can implement. Thank you for sharing your expertise!
Elizabeth Smith
Nancy, your guide is a must-read for anyone looking to improve their website's visibility. The step-by-step approach makes it easy to follow and implement. Thank you for sharing your knowledge!
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your kind words and support! It means a lot to me. I'm glad the guide is resonating with you and providing actionable insights. Remember, link building is an ongoing process, so keep experimenting, learning, and adapting. If you have any questions or need further assistance, feel free to reach out!
David Wilson
Nancy, your guide came at the perfect time for me. I was looking for effective link building strategies, and your article delivered actionable insights. Thanks for sharing your expertise!
Sophie Davis
I'm so grateful for your guide, Nancy! Link building can be overwhelming, but your step-by-step approach clarifies the process. Excited to put it into practice and improve my website's rankings!
John Thompson
Great article, Nancy! Your guide offers valuable insights and practical tips. Loved the emphasis on the importance of building relationships with influencers. Kudos!
Emma Johnson
Your guide is a game-changer, Nancy! I appreciate the detailed explanations and real-world examples. Thank you for sharing your knowledge with us!
Daniel Wilson
Nancy, your guide is a breath of fresh air in the crowded world of link building. Your emphasis on quality and relevance resonates with me. Thank you for sharing your expertise!
Nancy Clark
Thank you all for your kind comments and appreciation! It motivates me to continue sharing insights and guidance. Remember, quality backlinks are crucial in SEO, so don't compromise on relevance and value. If you have any specific questions or challenges, feel free to ask. Let's keep building those strong backlink profiles together!
Sarah Davis
Nancy, your guide is a gem. The strategies you've shared are practical and effective. I can't wait to implement them and see the results. Thank you for sharing your expertise!
James Thompson
Nancy, your guide is a comprehensive resource on link building. The step-by-step approach makes it easy to follow and implement. Thank you for sharing your expertise with us!
Olivia Johnson
Nancy, your guide is a game-changer! The importance of link building is clear, and your strategies are practical and actionable. Thank you for sharing your expertise!
Jack Davis
Your guide is a valuable resource, Nancy! Your emphasis on quality over quantity is on point. Excited to start implementing the strategies you've shared!
Nancy Clark
Thank you all for your wonderful comments and feedback! I'm thrilled to see how the guide is helping you gain insights into link building. Remember, in the ever-changing world of SEO, it's important to stay updated with the latest trends and adapt your strategies accordingly. If you have any specific questions or need further assistance, feel free to reach out!
Aiden Thompson
Nancy, your guide is a treasure trove of link building wisdom. I appreciate the step-by-step breakdown and the practical tips you've shared. Thank you for sharing your expertise!
Emily Wilson
Nancy, your guide is exceptionally comprehensive. The real-world examples make it easier to understand the concepts. Excited to try out these link building strategies!
Samuel Wilson
Your guide is a game-changer, Nancy! I've struggled with link building, but your step-by-step approach makes it seem much more manageable. Thanks for sharing your expertise!
Mia Thompson
Nancy, your guide provides a wealth of information on link building. The emphasis on natural and high-quality backlinks gives me the confidence to pursue this strategy. Thank you!
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your kind words and appreciation! It's wonderful to see the positive impact the guide is making on your link building efforts. Remember, in the world of SEO, patience and consistency are key. Keep taking small steps every day, and you'll witness the growth of your website's backlink profile. If you have any specific questions or need further assistance, I'm here to help!
Jessica Davis
Nancy, your guide is incredibly helpful, especially for someone like me who is new to link building. I appreciate the practical tips and the emphasis on quality over quantity. Thank you so much!
Ethan Johnson
Your guide is a treasure trove of link building strategies, Nancy! I particularly found the tips on outreach and relationship building valuable. Thanks for sharing your expertise with us!
Grace Davis
Nancy, your guide illuminates the world of link building. I appreciate your emphasis on building a diverse backlink profile and avoiding spammy practices. Thank you for sharing your knowledge!
Lucas Thomas
Great article, Nancy! Your guide has given me a clear understanding of link building and its importance in SEO. I'm excited to see how implementing these strategies will impact my website's visibility!
Nancy Clark
Thank you all for your kind words and encouragement! I'm thrilled to see the positive response to the guide. Remember, success in link building comes with practice and continuous improvement. If you have any specific questions or need guidance along the way, don't hesitate to ask. Let's continue building strong backlink profiles together!
Isabella Johnson
Nancy, your step-by-step guide is excellent! As someone new to link building, I appreciate the clarity and practicality of your tips. Thanks for sharing your expertise!
Henry Brown
Your guide is a game-changer, Nancy! The importance of link building cannot be underestimated, and your strategies make it more approachable. Thank you for sharing your expertise!
Victoria Thompson
Nancy, your guide is an invaluable resource for anyone looking to improve their website's visibility. The step-by-step approach and practical tips make it easy to follow. Thank you for sharing your expertise!
Joseph Davis
Great article, Nancy! Your guide is a comprehensive resource on link building. I appreciate the practical tips and the emphasis on building quality backlinks. Can't wait to put it into practice!
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your kind comments and appreciation! I'm delighted to hear that the guide is helping you gain valuable insights and actionable strategies. Remember, link building is an ongoing process, so stay patient and keep building those quality backlinks. If you have any questions along the way, feel free to reach out!
Emily Thompson
Nancy, your guide is a beacon of light in the complex world of link building. I appreciate the practical examples and the emphasis on relevance and quality. Thank you for sharing your expertise!
Liam Brown
Your guide is a game-changer, Nancy! I've been struggling with link building, but your article simplifies the process. Thank you for sharing your knowledge!
Audrey Davis
Nancy, your guide is invaluable. The step-by-step approach and actionable tips make it easier to navigate the link building process. Thank you for sharing your expertise!
Josephine Wilson
Nancy, your guide is an informative resource. I appreciate the emphasis on quality over quantity and the importance of building relationships. Thank you for sharing your knowledge!
Nancy Clark
Thank you all for your kind words and appreciation! It's wonderful to see the positive impact the guide is making on your link building endeavors. Remember, building a strong backlink profile takes time and effort, but the rewards are worth it. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to reach out. Keep up the great work!
Mason Thompson
Nancy, your guide breaks down the complex world of link building into manageable steps. The emphasis on quality and relevance is spot on. Thank you for sharing your expertise!
Evelyn Davis
Your guide is a treasure trove of link building strategies, Nancy! I appreciate the insights and actionable tips you've shared. Looking forward to implementing them!
Benjamin Wilson
Nancy, your guide is a game-changer. The practical examples and step-by-step approach make it easier to understand the link building process. Thank you for sharing your knowledge!
Lily Davis
Nancy, your guide is incredibly informative and practical. Your emphasis on earning high-quality backlinks resonates with me. Thank you for sharing your expertise!
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your kind words and encouragement! It's truly rewarding to see the positive impact the guide is making. Remember, building quality backlinks requires time and effort. Stay consistent, adapt to the ever-changing SEO landscape, and keep building those valuable connections. If you have any specific questions or need assistance, I'm here to help!
David Smith
Nancy, your guide is a valuable resource for anyone looking to enhance their link building skills. The emphasis on quality over quantity sets the right foundation. Thank you for sharing your expertise!
Chloe Johnson
Your guide on link building is exceptional, Nancy! The practical tips and examples make it easier to grasp the concepts. Looking forward to implementing these strategies!
Ryan Wilson
Great article, Nancy! Your guide shines a spotlight on the importance of link building, and the strategies shared are practical and effective. Thank you for sharing your knowledge!
Sophia Thompson
Nancy, your guide provides a holistic view of link building. I appreciate the comprehensive approach and the emphasis on relevance and quality. Thanks for sharing your expertise!
Nancy Clark
Thank you all for your kind comments and appreciation! I'm thrilled to see the guide resonating with you. Remember, building quality backlinks is a continuous process, so stay motivated and keep implementing the strategies that work best for your website. If you have any questions or need guidance, feel free to ask. Keep up the great work!
Aria Davis
Nancy, your guide is an invaluable resource for anyone looking to strengthen their link building skills. The step-by-step approach and practical tips make it easier to navigate the process. Thank you for sharing your expertise!
Lucas Brown
Your guide is a game-changer, Nancy! The emphasis on quality backlinks and relationships resonates with me. Thank you for sharing your knowledge!
Avery Thompson
Nancy, your guide simplifies the complex process of link building. I appreciate your tips and the emphasis on earning backlinks naturally. Thank you for sharing your expertise!
Avery Davis
Nancy, your guide is exceptionally comprehensive. The practical tips and examples make it easier to understand and apply. Thanks for sharing your expertise!
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your kind comments and appreciation! It's gratifying to see the positive impact the guide is having. Remember, building quality backlinks requires consistent effort and adaptability. Keep experimenting, learning, and implementing the strategies that work best for your website. If you have any questions or need further assistance, feel free to reach out!
Scarlett Thompson
Nancy, your guide is incredibly helpful. The step-by-step breakdown and practical examples make it easier to understand the link building process. Thank you for sharing your expertise!
Ella Johnson
Your guide is a game-changer, Nancy! The emphasis on quality backlinks and natural growth aligns with my philosophy. Thank you for sharing your knowledge!
Henry Davis
Nancy, your guide is invaluable. The actionable tips and examples make it easier to grasp the strategies. Thank you for sharing your expertise with us!
Sofia Thompson
Nancy, your insights into link building are priceless. The guide is comprehensive and practical. Looking forward to implementing the strategies you've shared!
Nancy Clark
Thank you all for your kind words and encouragement! It's fantastic to see how the guide is making a positive impact on your link building journey. Remember, building quality backlinks requires time and effort. Stay consistent, learn from each experience, and keep evolving. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to reach out!
Leo Thompson
Your guide is a treasure trove of link building strategies, Nancy! I appreciate your emphasis on quality and relevance. Thank you for sharing your expertise!
Amelia Davis
Nancy, your guide is exceptionally helpful. The practical tips and examples make it easier to understand the link building process. Thank you for sharing your expertise with us!
Lucy Thompson
Nancy, your guide is a game-changer in the field of link building. The step-by-step breakdown and tips provide actionable information. Thank you for sharing your knowledge!
Luna Davis
Your guide on link building is incredible, Nancy! It provides clarity on a complex topic. Thank you for sharing your expertise with us!
Nancy Clark
Thank you, everyone, for your kind comments and appreciation! It's amazing to see how the guide has resonated with you. Remember, link building is an ongoing process that requires adaptability and continuous learning. Keep experimenting, implementing, and evaluating the results. If you have any questions or need further assistance, feel free to reach out!
Maya Wilson
Nancy, your guide is a valuable resource for anyone aiming to improve their link building skills. The step-by-step breakdown and actionable tips make it easier to navigate the process. Thank you for sharing your expertise!
Leo Davis
Your guide is enlightening, Nancy! I appreciate the emphasis on quality and relevance in link building. Thank you for sharing your knowledge!
Ava Johnson
Nancy, your guide is a game-changer. The practical examples and clear explanations make it easier to understand and implement link building strategies. Thank you for sharing your expertise!
Ellie Thompson
Nancy, your guide is a treasure trove of link building wisdom. The strategies and tips shared are practical and effective. Thank you for sharing your knowledge with us!
Nancy Clark
Thank you all for your kind words and encouragement! It's truly rewarding to see the positive impact the guide is making on your link building initiatives. Remember, building quality backlinks requires patience and perseverance. Stay consistent and adapt your strategies based on your website's unique needs. If you have any specific questions or need further guidance, feel free to reach out!
Oliver Davis
Nancy, your guide is outstanding! Your insights and the step-by-step breakdown of strategies make link building more approachable. Thank you for sharing your expertise!
View more on these topics

Post a comment

Post Your Comment
© 2013 - 2024, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

16468937756

Telegram

Semaltsupport