Login or register

THỎA THUẬN CỔ PHIẾU CÔNG CỘNG

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Tài liệu này là chào bán công khai của Semalt LP (Số công ty SL034312) - một công ty đã đăng ký văn phòng tại Suite 4023 Mitchell House, 5 Mitchell Street, Edinburgh, Scotland, EH6 7BD, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp Dịch vụ SEO và tiếp thị sau đây được gọi là «Nhà thầu», và chứa tất cả các điều khoản thiết yếu của việc cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn.

1.2. Ưu đãi Công khai là một tài liệu chính thức và được xuất bản trên trang web của Nhà thầu tại địa chỉ: https://semalt.com/public-offer-agosystem

1.3. Trong trường hợp thanh toán cho dịch vụ, pháp nhân hoặc cá nhân xác nhận việc thông qua và chấp nhận các điều khoản sau đây của Công chúng Cung cấp và trở thành Khách hàng. Nhà thầu và Khách hàng là Các bên của Chào hàng Công khai.

1.4. Ưu đãi Công khai không yêu cầu Khách hàng ký tên và đóng dấu và duy trì đầy đủ lực lượng và hiệu lực.

1.5. Liên quan đến những điều đã nói ở trên, Khách hàng phải chăm chú đọc văn bản của Ưu đãi Công khai này và trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản và điều kiện - từ chối kết thúc Chào hàng Công khai và sử dụng các dịch vụ.

2. CHỦ ĐỀ CỦA THỎA THUẬN

2.1. Theo các điều khoản của Hợp đồng này, Nhà thầu sẽ cung cấp các dịch vụ được chỉ định trong hóa đơn và Khách hàng cam kết để thanh toán cho các dịch vụ này theo hóa đơn.

3. CHẤP NHẬN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHÀO BÁN CÔNG CHÚNG

3.1. Khách hàng chấp nhận Ưu đãi Công khai bằng cách trả trước Các dịch vụ của nhà thầu liên quan đến việc chào bán công khai được kết thúc. Việc khách hàng chấp nhận Ưu đãi công khai này có nghĩa là họ hoàn toàn đã đồng ý với tất cả các quy định của Ưu đãi Công khai này.

3.2. Bằng cách chấp nhận Đề nghị công khai theo thứ tự được chỉ định trong đoạn. 3.1 của Ưu đãi Công khai, Khách hàng đảm bảo rằng họ quen thuộc, đồng ý, chấp nhận hoàn toàn và vô điều kiện tất cả các điều khoản của Ưu đãi Công khai trong hình thức mà chúng được trình bày.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Nhà thầu cam kết:

4.1.1. Tổ chức và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ phù hợp.

4.1.2. Sử dụng tất cả dữ liệu cá nhân và thông tin bí mật về Khách hàng chỉ để cung cấp dịch vụ, không chuyển nhượng và không hiển thị thông tin được chỉ ra trong tài liệu và thông tin khách hàng cho các bên thứ ba.

4.1.3. Tham vấn bằng miệng và bằng văn bản về các vấn đề bổ sung của Khách hàng. Số lượng và thời gian tư vấn và hình thức tư vấn được xác định trong từng trường hợp một cách độc lập bởi Nhà thầu.

4.2. Nhà thầu có quyền:

4.2.1. Đơn phương xác định giá trị của các dịch vụ được cung cấp và thay đổi các điều khoản của Ưu đãi Công khai này.

4.2.2. Xác định độc lập hình thức và phương pháp cung cấp dịch vụ trên cơ sở các yêu cầu pháp lý, khả năng kỹ thuật, cũng như các điều kiện cụ thể của thỏa thuận có tính đến mong muốn của Khách hàng.

4.2.3. Sử dụng dịch vụ của bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào để mục đích của việc thực hiện kịp thời và có chất lượng các nghĩa vụ theo Hợp đồng. Xác định độc lập thành phần của các chuyên gia cung cấp dịch vụ và theo quyết định của mình để phân phối công việc giữa chúng.

4.2.4. Để yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp hoặc cho các dịch vụ cung cấp.

4.2.5. Từ chối cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong trường hợp không thanh toán (thanh toán một phần) cho các dịch vụ một cách kịp thời, cung cấp không đúng lúc ứng dụng để cung cấp các dịch vụ.

4.2.6. Nhận từ Khách hàng bất kỳ thông tin nào cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận. Trong trường hợp bất kỳ sai hoặc thông tin không đầy đủ do Khách hàng cung cấp mà Nhà thầu là được quyền tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận trước khi cung cấp thông tin cần thiết.

4.3. Các dịch vụ của nhà thầu có thể bao gồm (nhưng không giới hạn):

4.3.1. Nghiên cứu các từ khóa và cụm từ để chọn tìm kiếm phù hợp, có liên quan điều kiện.

4.3.2. Lấy “liên kết ngược” từ các trang web và thư mục liên quan khác để tạo ra sự phổ biến của liên kết và lưu lượng truy cập.

4.3.3. Chỉnh sửa và / hoặc tối ưu hóa văn bản cho các thẻ html khác nhau, META dữ liệu, tiêu đề trang và văn bản trang nếu cần.

4.3.4. Phân tích và đề xuất về cấu trúc trang web tối ưu, điều hướng, mã, v.v. cho các mục đích SEO tốt nhất.

4.3.5. Đề xuất, theo yêu cầu, các trang web hoặc nội dung bổ sung cho mục đích "bắt" tìm kiếm từ khóa / cụm từ.

4.3.6. Gửi thủ công các trang của Khách hàng đến các công cụ tìm kiếm chính và các thư mục.

4.3.7. Tạo báo cáo lưu lượng truy cập và xếp hạng cho trang web của Khách hàng và bất kỳ các trang liên quan hiển thị thứ hạng trong các công cụ tìm kiếm chính.

4.3.8. Tạo trang web cho khách hàng

4.3.9. Tạo video Giải thích chất lượng cao dựa trên video có sẵn các mẫu video.

4.4. Khách hàng cam kết:

4.4.1. Thanh toán kịp thời và đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ của Nhà thầu trong thứ tự, trong thời gian và số lượng quy định ở đây.

4.4.2. Cung cấp cho Nhà thầu tất cả các thông tin và dữ liệu sẽ cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận.

4.4.3. Không tiết lộ thông tin bí mật và dữ liệu khác do Nhà thầu liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này.

4.5. Khách hàng có quyền yêu cầu Nhà thầu cung cấp thông tin về tổ chức và việc đảm bảo các Dịch vụ một cách thích hợp điều khoản.

4.6. Với mục đích nhận dịch vụ Nhà thầu chuyên nghiệp, Khách hàng đồng ý cung cấp cho anh ta những điều sau:

4.6.1. Truy cập quản trị / phụ trợ vào trang web để phân tích nội dung và cấu trúc

4.6.2. Quyền thực hiện các thay đổi nhằm mục đích tối ưu hóa và giao tiếp trực tiếp với bất kỳ bên thứ ba nào, ví dụ: nhà thiết kế web của Khách hàng, Nếu cần.

4.6.3. Truy cập không giới hạn vào thống kê lưu lượng truy cập trang web hiện có để phân tích và mục đích theo dõi.

4.6.4. Tất cả dữ liệu, tài liệu, nội dung, nghệ thuật hoặc thông tin khác cần thiết bởi Nhà thầu mà không có Nhà thầu không thể cung cấp dịch vụ theo điều này Hợp đồng.

4.7. Khách hàng cho phép Nhà thầu sử dụng tất cả các biểu tượng, nhãn hiệu của Khách hàng, hình ảnh trang web, v.v., để sử dụng trong việc tạo các trang thông tin và bất kỳ các mục đích sử dụng khác mà Nhà thầu cho là cần thiết để định vị công cụ tìm kiếm và tối ưu hóa.

4.8. Nếu trang web của Khách hàng thiếu nội dung văn bản, Khách hàng sẽ cung cấp nội dung văn bản bổ sung ở định dạng điện tử nhằm mục đích tạo các trang web bổ sung hoặc phong phú hơn. Nhà thầu có thể tạo nội dung trang web với chi phí bổ sung cho Khách hàng. Nếu Khách hàng quan tâm đến mua nội dung từ Nhà thầu, vui lòng liên hệ Nhà thầu để biết chi phí ước tính.

5. CHI PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN

5.1. Chi phí dịch vụ được xác định bởi Nhà thầu trong hóa đơn theo tỷ lệ trên Trang web semalt.com.

5.2. Thanh toán cho Dịch vụ theo Thỏa thuận này sẽ được thực hiện trên cơ sở thanh toán trước 100% và theo cách thức được quy định bởi Hợp đồng này.

5.3. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các khoản thanh toán. Các thời điểm thanh toán được xem xét sau khi nhận được tiền cho Nhà thầu tài khoản ngân hàng hoặc người bán.

5.4. Nhà thầu có quyền thay đổi tỷ giá theo quyết định của họ.

5.5. Giá chỉ định cho các dịch vụ tiêu chuẩn. Trong trường hợp cung cấp dịch vụ bổ sung, giá trị sẽ được tăng lên tương ứng.

5.6. Phí dịch vụ của Nhà thầu không được hoàn lại và không bao gồm tỷ giá của ngân hàng hoặc / và nhà cung cấp thương mại.

6. ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

6.1. Thời hạn dịch vụ được thương lượng riêng với Khách hàng và bắt đầu chạy kể từ ngày Nhà thầu nhận được tất cả các yêu cầu lượng thông tin từ Khách hàng.

6.2. Thỏa thuận kết thúc khi hết thời hạn.

6.3. Khách hàng sẽ được yêu cầu thực hiện tất cả các khoản thanh toán đến hạn trong thời hạn của Thỏa thuận.

7. BẢO ĐẢM

7.1. Bằng việc ký kết Thỏa thuận này, Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng nó phải tuân theo tất cả các bảo đảm, hứa hẹn và đảm bảo do Khách hàng đưa ra và thực hiện như được quy định trong Điều khoản dịch vụ.

8. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ GIỚI HẠN ĐẢM BẢO

8.1. Khách hàng phải thừa nhận những điều sau đối với dịch vụ:

8.1.1. Tất cả các khoản phí đều không được hoàn lại.

8.1.2. Tất cả phí, dịch vụ, tài liệu, khuyến nghị và báo cáo đều bí mật.

8.1.3. Nhà thầu không có quyền kiểm soát các chính sách của các công cụ tìm kiếm với đối với loại trang web và / hoặc nội dung mà họ chấp nhận hiện tại hoặc trong Tương lai. Trang web của Khách hàng có thể bị loại trừ khỏi bất kỳ thư mục hoặc tìm kiếm nào công cụ bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của công cụ tìm kiếm hoặc danh mục.

8.1.4. Do tính cạnh tranh của một số từ khóa / cụm từ, những thay đổi liên tục trong thuật toán xếp hạng công cụ tìm kiếm và các yếu tố cạnh tranh khác, Nhà thầu không đảm bảo vị trí số 1 hoặc 10 vị trí hàng đầu nhất quán cho bất kỳ từ khóa, cụm từ hoặc cụm từ tìm kiếm cụ thể nào.

8.1.5. Google đã được biết là cản trở thứ hạng của các trang web mới (hoặc trang) cho đến khi chúng chứng minh được khả năng tồn tại trong hơn 6 tháng. Đây được gọi là “Google Sandbox”. Nhà thầu cho rằng không trách nhiệm pháp lý đối với các vấn đề xếp hạng / lưu lượng / lập chỉ mục liên quan đến Google Sandbox các hình phạt.

8.1.6. Đôi khi, các công cụ tìm kiếm sẽ bỏ các danh sách không rõ ràng hoặc lý do có thể đoán trước được. Thông thường, danh sách sẽ xuất hiện lại mà không cần bổ sung SEO. Có nên bỏ danh sách trong chiến dịch SEO và không xuất hiện lại trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành chiến dịch, Nhà thầu sẽ tối ưu hóa lại trang web / trang dựa trên các chính sách hiện tại của công cụ tìm kiếm trong câu hỏi.

8.1.7. Một số thư mục tìm kiếm cung cấp dịch vụ liệt kê nhanh với một khoản phí. Nếu Khách hàng muốn tham gia vào các dịch vụ danh sách cấp tốc nói trên (ví dụ: thư mục trả tiền), Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản thanh toán để đưa vào hoặc phí dịch vụ cấp tốc.

8.1.8. Liên kết với "khu phố xấu" hoặc nhận liên kết từ "trang trại liên kết" có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho tất cả các nỗ lực SEO. Nhà thầu không chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của Khách hàng để liên kết đến hoặc lấy liên kết từ bất kỳ trang web mà không cần tư vấn trước.

8.1.9. Nhà thầu không chịu trách nhiệm về những thay đổi được thực hiện đối với trang web bởi các bên khác có ảnh hưởng xấu đến thứ hạng công cụ tìm kiếm của Trang web của khách hàng.

8.1.10. Khách hàng đảm bảo mọi yếu tố về văn bản, đồ họa, ảnh, thiết kế, nhãn hiệu hoặc tác phẩm nghệ thuật khác được cung cấp cho Nhà thầu để đưa vào trên trang web trên thuộc sở hữu của Khách hàng hoặc Khách hàng đã nhận được sự cho phép của (các) chủ sở hữu hợp pháp để sử dụng từng phần tử và sẽ giữ vô hại, bảo vệ và bảo vệ Nhà thầu và các nhà thầu phụ của nó khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc kiện tụng nào phát sinh từ việc sử dụng các yếu tố đó.

8.1.11. Nhà thầu không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng ghi đè công việc SEO đến trang web của Khách hàng. (ví dụ: Khách hàng / quản trị viên web tải lên nơi làm việc đã được cung cấp / tối ưu hóa). Khách hàng sẽ phải trả một khoản phí bổ sung để xây dựng lại nội dung, dựa trên mức giá mỗi giờ là 100 USD một giờ.

8.1.12. Bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp đồng này, Nhà thầu nghĩa vụ cung cấp dịch vụ SEO miễn phí sẽ chấm dứt trong trường hợp Hành vi của khách hàng ghi đè lên các dịch vụ SEO được cung cấp. Ví dụ, nếu quản trị viên web của Khách hàng tải lên nội dung mà không hỏi ý kiến ​​Nhà thầu, thì nghĩa vụ của Nhà thầu cung cấp dịch vụ SEO miễn phí sẽ chấm dứt.

9. KHẢ NĂNG BẢO VỆ

9.1. Nhà thầu và Khách hàng thừa nhận rằng Hợp đồng này là hợp lý, hợp lệ và có thể thực thi.

9.2. Nếu bất kỳ điều khoản, giao ước, điều kiện hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này là bị tòa án có thẩm quyền tuyên là vô hiệu, vô hiệu hoặc không thể thi hành, ý định của các bên là điều khoản đó được thay đổi trong phạm vi của tòa án chỉ trong phạm vi mà tòa án cho là cần thiết để làm cho điều khoản hợp lý và có thể thực thi và phần còn lại của các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, suy giảm hoặc kết quả là vô hiệu.

10. THAM GIA

10.1. Nhà thầu có quyền sửa đổi, cập nhật, thêm, xóa, sửa đổi và thay đổi Thỏa thuận này cũng như các Điều khoản Dịch vụ tại bất kỳ thời gian. Những thay đổi như vậy có hiệu lực và Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi thay đổi, bằng cách "nhấp vào" nút Chấp nhận trên Trang web semalt.com, hoặc 30 ngày kể từ ngày các thay đổi được đăng lên Trang web, tùy theo điều kiện nào xảy ra sớm hơn.

11. THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

11.1. Khiếu nại của Khách hàng đối với Dịch vụ do Nhà thầu cung cấp là xem xét trong vòng 2 (làm việc) ngày kể từ ngày tranh chấp nảy sinh và thông qua một email.

11.2. Nhà thầu và Khách hàng có tính đến bản chất của Dịch vụ được cung cấp và cam kết trong trường hợp có tranh chấp và bất đồng liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ để áp dụng thủ tục trước khi dùng thử cho giải quyết tranh chấp.

11.3. Các Bên sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết đàm phán bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, liên quan đến nó hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của nó.

11.4. Các vấn đề phát sinh từ việc giải thích và áp dụng điều này Thỏa thuận và không bị điều chỉnh bởi nó được điều chỉnh bởi luật có hiệu lực vương quốc Anh. Các Bên sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết thông qua thương lượng, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, trong kết nối với nó hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của nó.

12. BẢO MẬT

12.1. Các bên đồng ý rằng mỗi bên sẽ duy trì và không tiết lộ bất kỳ và tất cả thông tin bí mật hoặc thông tin độc quyền nhận được từ bên kia như kết quả của hoặc liên quan đến Thỏa thuận và / hoặc Dịch vụ được cung cấp trong kết nối với nó.

12.2. Cả Khách hàng và Nhà thầu sẽ không, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin nào liên quan đến thông tin và tài liệu độc quyền hoặc bí mật của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với hoạt động kinh doanh hoặc phương pháp làm việc của bên kia, có thể được tiết lộ do hoặc liên quan đến Thỏa thuận và / hoặc Dịch vụ, trừ khi được luật pháp yêu cầu, trong phạm vi thông tin đó có thể trở thành kiến ​​thức công cộng, có thể được tiếp thu hoặc tạo ra bởi một trong hai bên độc lập với điều gì đó khác ngoài vi phạm điều khoản này hoặc xin lời khuyên về pháp lý hoặc thuế.

12.3. Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận chấm dứt.

13. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

13.1. Thỏa thuận này sẽ được hiểu theo và điều chỉnh bởi luật của Estonia.

13.2. Đối với tất cả các vấn đề không được đề cập trong Thỏa thuận này, các Bên sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Estonia.

14. QUY ĐỊNH CHUNG

14.1. Tiêu đề được chèn chỉ để thuận tiện cho các bên và không được xem xét khi giải thích Thỏa thuận này. Các từ trong nghĩa là số ít và bao gồm số nhiều và ngược lại.

14.2. Không có sự thất bại hoặc chậm trễ của một trong hai bên trong Thỏa thuận này trong việc thực hiện mọi quyền lực, quyền hoặc đặc quyền được cung cấp trong Thỏa thuận này sẽ hoạt động như một từ bỏ, cũng như sẽ không thực hiện một phần hoặc đơn lẻ các quyền, quyền hạn hoặc đặc quyền ngăn cản bất kỳ việc thực hiện thêm chúng hoặc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lực hoặc đặc quyền khác được cung cấp trong Thỏa thuận này.

14.3. Thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích và ràng buộc đối với những người thừa kế, người điều hành, quản trị viên, người kế thừa và người được giao tương ứng, với tư cách là trường hợp có thể là của Nhà thầu và Khách hàng.

14.4. Thỏa thuận này có thể được thực hiện theo các bản đối chiếu. Chữ ký fax có giá trị ràng buộc và được coi là chữ ký gốc.

14.5. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và không có mục hoặc điều khoản nào khác, dù bằng miệng hay bằng văn bản. Các các bên của Thỏa thuận này quy định rằng cả hai bên đều không thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này ngoại trừ những tuyên bố như được quy định cụ thể trong Thỏa thuận này.

14.6. Thời điểm ký kết Thỏa thuận này sẽ là thời điểm đăng ký thanh toán vào tài khoản của Nhà thầu.

14.7. Khách hàng tham gia Ưu đãi Công khai này một cách tự nguyện, trong khi Khách hàng:

a) hoàn toàn quen thuộc với các điều kiện của Chào hàng Công khai;

b) hiểu đầy đủ về đối tượng và điều kiện của Chào hàng công khai;

c) hiểu đầy đủ ý nghĩa và hậu quả của các hành động của họ trong liên quan đến việc ký kết và thực hiện Chào hàng công khai.

14.8. Khách hàng có tất cả các quyền và quyền hạn cần thiết để kết luận và thực hiện Chào hàng công khai.

14.9. Khách hàng có thể đơn phương từ chối Nhà thầu bất cứ lúc nào Các dịch vụ. Trong trường hợp Khách hàng đơn phương từ chối Dịch vụ của Nhà thầu thanh toán không được hoàn lại.

Contacts

Ivana Fedorova 29a,
Kyiv, Ukraine.
© 2013 - 2021, Semalt.com. All rights reserved

Skype

semaltcompany

WhatsApp

+16468937756

Telegram

Semaltsupport